Polityka prywatności

1. Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) skierowana jest do odwiedzających stronę internetową www.forteplus.pl („Serwis”). W Polityce Prywatności zostały opisane zasady postępowania z danymi użytkowników Serwisu („Użytkownik” i „Użytkownicy”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel i operator Serwisu – Forte Plus sp. z o.o. („Administrator”), adres: ul. Elektronowa 2,03219 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000820203, NIP:7123396944, REGON: 385111439.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jego treścią, za zgodą Użytkownika.

4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Administrator przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tj. przede wszystkim:
a) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
b) udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazywania zamówionych ofert i prowadzeniakorespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie zapytań Użytkowników.

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
a) nazwisko i imiona Użytkownika;
b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c) adres zameldowania na pobyt stały;
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
f) adresy elektroniczne Użytkownika.

7. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Elektronowa 2, 03 -219 Warszawa, lub drogą mailową na adres [email protected]. Podanie danych, oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

8. W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Administratora informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Administratora informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami.

10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na jego rzecz usługi, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

11. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

12. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

13. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usług i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Elektronowa 2, 03 -219 Warszawa, lub drogą mailową na adres [email protected].

15. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

16. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

17. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Administratora również do celów:
a) statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,
b) prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

18. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

19. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

20. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Administratora.

21. W niektórych przypadkach Administrator gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim.

22. Dane Użytkowników są także przetwarzane przez Administratora w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Administratora, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że Administrator wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Sprzeciw na profilowanie Użytkownik może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem.

23. Serwis jest zaopatrzony w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

24. Wszelkie informacje, wizualizacje, utwory i inne dzieła zawarte w Serwisie są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Administratora.

25. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.

26. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

27. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych